Tietosuojaseloste

Tutkimusvoima Oy on tutkimustoimisto, joka tekee erilaisia tutkimuksia, kyselyitä ja mielipidemittauksia yritys- ja organisaatioasiakkaittemme toimeksiannosta. Nämä liittyvät yleensä asiakkaiden kokemuksiin, mielipiteisiin ja preferensseihin sekä asiakkaamme henkilökunnan mielipiteisiin ja arvoihin. Osa tutkimuksista suunnataan muihin asiakkaan toiminnan kannalta merkityksellisiin sidosryhmiin. Edellä mainituissa toimimme vastaajien yhteystietojen osalta tietojen käsittelijänä, toimeksiantajamme toimiessa rekisterinpitäjänä. 

Mikäli kyselyssä kysytään vastaajaa yksilöiviä tietoja ja kerätty tieto näin ollen muodostaa rekisterin, kerromme tietojen käsittelystä ja käsittelyajasta kyselyn alussa. Itse ylläpitämiämme rekisterejä ovat asiakas-, yhteistyökumppani- ja henkilöstörekisterit, joissa kerättyjä tietoja ovat yritys, nimi, asema, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoitteet. 

Olemme sitoutuneet huolehtimaan haltuumme uskottujen henkilötietojen tietosuojasta ja luottamuksellisuudesta. Käsittelemme henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Kyselylomakkeilla kerättyjä henkilötietoja säilytetään vain sen ajan, kuin se tutkimuksen läpiviennin, tulosten raportoinnin tai muun niihin rinnastettavan käsittelyn kannalta on välttämätöntä. Kaikkien mainittujen tietojen keräämisen peruste on suostumus, jonka antaja voi halutessaan perua milloin tahansa. 


Tietosuojaseloste EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio 

Rekisterinpitäjä 
Tutkimusvoima Oy 
Y-tunnus: 2907623-6 
Kirkkotori 2, 02400 KIRKKONUMMI 
p. 040 831 4198 
sähköposti: info@tutkimusvoima.fi 

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö 
Tietosuojavastaava Raimo Pöllänen 
p. 040 831 4198 

Henkilörekisterin nimi 
Asiakasrekisteri, työnantajarekisteri, yhteistyökumppanirekisteri, kyselytutkimuksiin liittyvät yksittäiset tilapäiset projektinaikaiset rekisterit 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on: 
• Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn 
• Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu: 
-Asiakas- ja toimeksiantosuhde
-Työsuhteet 

Säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä: 
-Rekisteröidyltä itseltään
-Asiakasrekisteri
-Henkilöstörekisteri
-Yhteistyökumppani- ja sidosryhmärekisteri 

Käsiteltävät henkilötiedot 
Yritys, Nimi, Asema, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite, Osoitetiedot 

Henkilötietojen luovuttaminen 
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella. 

Henkilötietojen suojaus 
Kaikki tiedot on suojattu eri järjestelmissä salasanalla ja käyttäjätunnuksella. 

Tietojen säilytysaika 
Kyselylomakkeilla kerättyjä henkilötietoja säilytetään vain sen ajan, kuin se tutkimuksen läpiviennin, tulosten raportoinnin tai muun niihin rinnastettavan käsittelyn kannalta on välttämätöntä. Kyselytutkimusten data anonymisoidaan viimeistään 3kk kuluttua siitä, kun kyseisen tutkimuksen tiedonkeruu on päättynyt ja tulokset on raportoitu toimeksiantajalle. 

Profilointi 
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon. 

Rekisteröidyn oikeudet 
-Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.
-Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.
-Oikeus tietojen poistamiseen. 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos: 
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 
-Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. 
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

Vastustamisoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. 

Oikeus peruuttaa suostumus 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot 
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan puhelimitse numeroon 040 831 4198 tai sähköpostitse osoitteeseen info@tutkimusvoima.fi.
Copyright (c) Tutkimusvoima Oy 2018
All Rights Reserved. 

Tutkimusvoima Oy - Y-tunnus: 2907623-6 
 www.tutkimusvoima.fi - info@tutkimusvoima.fi
040 831 4198 - Espoo, Finland
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän